فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 May 18 03:53:58 +0430fa نقشه‌ی راه تمرکززدایی در سوریه http://www.faratab.com/news/5980/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 01 Apr 17 23:45:38 +0430 نقشه‌ی راه تمرکززدایی در سوریه
شاید شوراهای محلی در سوریه مبنایی را برای حکومتی با مشروعیت گسترده پس از این منازعه شکل دهند اما تنها زمانی می‌توانند چنین کنند که نقش‌ها و قدرت‌هایشان با جزئیات بیشتری مشخص شده باشد.

]]>