فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 23 Jun 18 18:15:06 +0430fa دولت ترامپ و خطر جدی افزایش آلاینده های فسیلی http://www.faratab.com/news/5979/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C Sat, 01 Apr 17 22:35:38 +0430 دولت ترامپ و خطر جدی افزایش آلاینده های فسیلی
اکنون که آمریکا این چنین در قبال نقش خود برای جلوگیری از تخریب بیشتر شرایط آب و‌هوایی و اقلیمی بی مسئولیتی در پیش گرفته، احتمال تبدیل شدن این امر به یک رویه برای سایر دولت ها افزایش یافته است؛ نتیجه این امر تشدید شرایط وخیم امروز و دشوارتر شدن امکان زندگ

]]>