فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:07:57 +0330fa وقتی رسانه های منتقد دولت، صدای اردوغان شدند! http://www.faratab.com/news/5965/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%21 Wed, 29 Mar 17 21:58:48 +0430 وقتی رسانه های منتقد دولت، صدای اردوغان شدند!
مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری ترکیه تا سال 2013 تا موقعی که قضیه فساد مالی 4 وزیر کابینه اردوغان رسانه ای شدند و پس از حوادث پارک گزی می توان ادعا کرد که آزادترین مطبوعات خاورمیانه بودند

]]>