فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 22 Jul 19 21:17:20 +0430fa رئالیسم رفتاری در روابط ایران و ترکیه http://www.faratab.com/news/5963/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 03 Apr 17 13:31:06 +0430 رئالیسم رفتاری در روابط ایران و ترکیه
اگرچه دو کشور در موضوعات مختلف از جمله بحران سوریه، کماکان اختلافاتی خواهند داشت، ولی در مجموع دورنمای روابط دو کشور بنابر سیگنال های کنونی، روشن و امیدوارکننده نشان می دهد.

]]>