فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 08 Mar 21 09:33:43 +0330fa تهران -ریاض؛ همپیمانی با دشمنان پیشین! http://www.faratab.com/news/5956/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D9%87%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%21 Thu, 30 Mar 17 14:44:26 +0430 تهران -ریاض؛ همپیمانی با دشمنان پیشین!
«اگر هیتلر به جهنم حمله کند ما باید با شیطان همپیمان شویم.» چرچیل به عنوان یک سیاستمدار رئالیست این گفته ها را طی جنگ دوم جهانی در مورد حمله هیتلر به شوروی و همپیمانی با استالین بیان کرد

]]>