فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 21 Jan 19 22:29:13 +0330fa سال اقتصاد مقاومتی: تولید -اشتغال http://www.faratab.com/news/5931/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF--%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84 Tue, 21 Mar 17 13:56:56 +0330 سال اقتصاد مقاومتی: تولید -اشتغال
به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.

]]>