فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 09 Mar 21 02:14:05 +0330fa نوروز و موازنه هویت در منطقه http://www.faratab.com/news/7561/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Fri, 23 Mar 18 16:49:23 +0430 نوروز و موازنه هویت در منطقه

]]>
تجلی دیالکتیک سه گانه کُردها در نوروز http://www.faratab.com/news/5929/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 21 Mar 17 12:52:02 +0330 تجلی دیالکتیک سه گانه کُردها در نوروز
رقص دسته جمعی و همگانی کردها آنهم نه در تالارهایی آنچنانی بلکه در طبیعت کوهستانی کردستان ترجمانی است از سه عنصر نازدودنی جان شیفته هر کرد، یعنی عشق به آزادی، عشق به شادی و عشق به کوهستان.

]]>