فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:33:29 +0330fa کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه http://www.faratab.com/news/5928/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 20 Mar 17 18:27:29 +0330 کارتهای بازی و ابزارهای قدرت اردوغان در ترکیه
در سال های اخیر سوالی اساسی همواره ذهن ناظران امور ترکیه را به خود مشغول داشته است؛ عوامل حفظ و گسترشِ تقریبا مستمر قدرت رجب طیب اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه چه بوده است؟ پس از اعتراضات پارک گزی در سال 2013 بتدریج اصلاحات دموکراتیک حزب عدالت و توسعه کمرنگ

]]>