فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 23:03:47 +0330fa راز غیبت اسطوره ای بنام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی! http://www.faratab.com/news/5926/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%21 Mon, 20 Mar 17 00:55:35 +0330 راز غیبت اسطوره ای بنام «آرش کمانگیر» در شاهنامه فردوسی!
آیا فردوسی عامدانه آرش اسطوره کمانگیر ایرانی را در شاهنامه مورد غفلت و غیبت قرار داده است؟

]]>