فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 17 Dec 18 18:54:03 +0330fa اسطوره شناسی تطبیقی در ادبیات ایرانی، آذری و گرجی http://www.faratab.com/news/5910/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C Wed, 15 Mar 17 01:05:38 +0330 اسطوره شناسی تطبیقی در ادبیات ایرانی، آذری و گرجی
تطبيق اساطير شاهنامه فردوسي با اسطوره دده قورقود آذربايجان و پلنگينه پوش گرجستان

]]>