فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 25 May 18 03:56:45 +0430fa سد اروپا در برابر ترکیه http://www.faratab.com/news/5890/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Mon, 13 Mar 17 12:18:07 +0330 سد اروپا در برابر ترکیه
ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا این روزها روابط پر تنشی را تجربه می کنند وترکیه با موج تازه ای از عزلت اروپایی مواجه شده است

]]>