فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 15 Dec 18 04:39:44 +0330fa سفر نوروزی به اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/5886/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 11 Mar 17 18:17:46 +0330 سفر نوروزی به اقلیم کردستان
اين نوشته تلاشي در جهت راهنمايي مسافران و گردشگران و معرفي مختصری از اماکن تاريخي، ديدني و نحوه سفر به اقليم کردستان است. کردستان عراق در شمال و شمال شرق جمهوري عراق واقع شده است.

]]>