فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 07:31:44 +0430fa نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان! http://www.faratab.com/news/6896/%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Mon, 27 Nov 17 10:53:14 +0330 نادیده انگاری حقوق زنان توسط خود زنان!
هم چنان که زنان حق دارند که بالای چوبه ی دار بروند، به همان سان نیز حق دارند، بالای سکوی خطابه بروند... (المپ دوگوژ)

]]>
روز جهانی زن در آئینه تاریخ http://www.faratab.com/news/5868/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Wed, 08 Mar 17 14:51:06 +0330 روز جهانی زن در آئینه تاریخ

]]>