فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 27 Feb 21 22:26:18 +0330fa زوال زن زدایی در سیاست فرا می رسد؟ http://www.faratab.com/news/5863/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Mar 17 16:26:39 +0330 زوال زن زدایی در سیاست فرا می رسد؟
در شرایطی که نخستین قدم برای فعالیت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی است و مرحله اصلی برای تحقق این نوع از مشارکت، نفی دوگانه ها و نگاه تغییردهنده به موضوع، کل جریان حلقه مفقوده ای به نام "اگاهی" در خود دارد.

]]>