روزانه چند شهروند کُرد عرافی با هدف درمان به ایران می‌آِیند؟ | فراتاب