تاثیر «خودشکنندگی داخلی» بر سیاست خارجی سعودیها در یمن | فراتاب