بیانیه ي جمعی از آینده پژوهان کشور در "حمایت از دولت تدبیر و امید" | فراتاب
کد خبر: 6176
تاریخ انتشار: 27 اردیبهشت 1396 - 18:20
گروهی از اساتید و دانشجویان آینده پژوهی طی بیانیه ای اعلام کردند: ما آمدهایم تا بنابر وظیفه علمی، وجدان اخلاقی و مسئولیتی که در قبال نسلهاي آینده کشورمان داریم، از شما دعوت کنیم تا به پاي صندوقهاي راي بیاید تا یک «آريِ بلند» به عقلانیت و اعتدال و یک«نهيِ

به گزارش فراتاب، گروهی از اساتید و پژوهشگران آینده پژوهی طی بیانیه ای ضمن دعوت از آحاد مردم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام کردند: ایرانیهايِ عزیز، هموطنانِ پیشانی بلند، «آینده» همهي دارایی ماست. همه اتفاقهاي خوبی که میخواهیم بیافتند، آرزوهایی که امیدوارانه پی گیر آنها هستیم، همهي هدفهایی که شبانه روز براي رسیدن به آنها رویابافی میکنیم، بهروزيِ فرزندانمان و نیکبختیمان، همه اینها جایی در آیندهرخ خواهند داد. پس براي همه ما، آینده بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه است. اما باید بدانیم که آینده ساخته نمیشود، مگر به سبب تصمیمها و انتخابهاي امروزمان. هر تصمیمی که میگیریم، اثري بر آینده خواهد داشت و امروز باید دست به انتخابی بزرگ بزنیم. باید بین تفکري که که در چارچوب تحریم و جهان گریزي به دنبال فرصتهاي حزبی وجناحی میگردد و تفکري که از راه مذاکره سعی در تنش زدایی و باز کردن فضا براي توسعه و اقتدار ملی است، انتخاب کنیم. باید بین کسانی که با راهکارهاي ناکارآمد و با سطحیترین طرحهایی که کرامت انسانی را نادیده میگیرند، به دنبال به دست آوردن قدرت هستند و کسانی که قدرت را براي ساختن آینده ایران میخواهند، انتخاب کنیم. رأي به عَوامفریبانی که نامهربانانه چشم بروي تمام دستآوردهاي دولت یازدهم میبندند و از هر قِسم بی اخلاقی براي سوار شدن بر تُوسن قُدرت بهره میجویند و یا رأي به عُقلایی که مُعترفِ کاستیها و کمبودهایند و بدنبال بهبود شرایط با تجهیز تمام ظرفیتهايِ ممکن هستند. گُفتمان مُذاکره و تعامل در برابر تهدید و تخاصُم، خردورزي و اعتدال در برابر تُندخویی و تُندروي، اسلامِ عسل فروشان در برابر اسلامِ سرکه فروشان، گُفتمانِ نشاط و شادابی در برابر عَصَبیت و تُندمزاجی. انتخاب با ماست. شنبه، روز سیام اردیبشهت ماه، اسمی که به عنوانِ پیروز انتخابات ریاست جمهوري اعلام میشود، تنها یک نام نیست، بلکه یک جریانِ فکري است که تمامیِ ابعاد آیندهيِ ما، فرزندان ما و تمامی متولدینِ سالهايِ دور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. مردم معمارِ اصلیِ آیندهيِ این کشور هستند. طنینِ شعارهايِ پدران و مادرانِ ما در «میدانِ ژاله» هنوز هم به گوش میرسد. انتخاب آنها از 1357 هنوز هم با ماست. ما آینده پژوهیم، جغرافیدانانی که پستی و بلنديهاي زمان را کاوش میکنند. ما آمدهایم تا بنابر وظیفه علمی، وجدان اخلاقی و مسئولیتی که در قبال نسلهاي آینده کشورمان داریم، از شما دعوت کنیم تا روز بیست و نهم اردیبهشت ماه به پاي صندوقهاي راي بیاید تا یک «آريِ بلند» به عقلانیت و اعتدال و یک«نهيِ محکم» به تُندروي و عَوامفریبی بگوییم. قرارِ ما، روز جمعه، پاي صندوقهايِ رأي.

محسن طاهري دمنه؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر آینده پژوهی/مهدي مطهرنیا؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر آینده پژوهی اجتماعی و ارتباطات سیاسی/سید کامران باقري؛ استاد دانشگاه و مشاور مدیریت نوآوري/علی زارع میرك آباد؛ مدرس دانشگاه و پژوهشگر آینده پژوهی/وحید وحیدي مطلق؛ مدرس بین المللی و پژوهشگر آینده پژوهی/مشکات اسدي؛ مدرس و پژوهشگر آینده پژوهی/سعید قاسمیزاده؛ دانشجوي دکتري و پژوهشگر آینده پژوهی/احد رضاییان قیه باشی؛ دانشجوي دکتري و پژوهشگر آینده پژوهی/شهره ناصري؛ دانشجوي دکتري و پژوهشگر آینده پژوهی/محمدحسین شوکت پور؛ دانشجوي دکتري و پژوهشگر آینده پژوهی/بهراد بهاري؛ پژوهشگر آینده پژوه/فرنوش قهرمان؛ پژوهشگر آینده پژوهی بانکی/طاها ربانی؛ پژوهشگر آینده نگاري شهري و منطقه اي/هدایت امیري؛ پژوهشگر آینده پژوهی انرژي/مریم یوسفیان؛ پژوهشگر آینده زنان/سید سعید موسوي مدنی؛ پژوهشگر آینده نگاري راهبردي/محمد متقی؛ پژوهشگر آینده پژوهی انرژي/میلاد حمیدي؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/حمید محمدي؛ پژوهشگر آیندهنگاري شهري و منطقهاي/مژده هنرور؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/افشین عزیزان؛ پژوهشگر آینده پژوهی بابک رحیمی؛ کارشناسی ارشد وپژوهشگر آینده پژوهی/هادي کردسالار؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/نیلوفر امینی؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/افشین جعفري؛ کارشناسی ارشد وپژوهشگر آینده پژوهی/شادي ضیغمی؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/نهال قاسمی؛ کارشناسی ارشد و پژوهشگر آینده پژوهی/امید هاشمی؛ پژوهشگر آینده پژوهی انرژي

نظرات
آخرین اخبار