اسباب زوال دولت اخوانی در مصر | فراتاب
کد خبر: 3741
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1395 - 11:59
احمد منصور

 فراتاب - گروه اندیشه / یاسین عبدی: آن چه در ذیل می آید عنوان نوشتاری از "احمد منصور" نویسنده، کارگردان و از مشهورترین مجریان و خبرنگاران جهان عرب و اسلام است که در سالگشت کودتای نظامیان علیه محمد مرسی در صفحه فیسبوک رسمی خویش منتشر ساخته است که برگردان فارسی آن تقدیم میشود. احمد منصور خبرنگار 52 ساله بخش عربی الجزیره ی قطر است که تابعیت دوگانه مصری ـ بریتانیایی دارد و سابقه تالیف بیش از بیست جلد کتاب در حوزه رسانه و سیاست و اخبار و نیز سردبیری مجله مشهور کویتی "المجتمع" را در کارنامه خود دارد. او عضو باشگاه خبرنگاران بدون مرز فرانسه و کانون روزنامه نگاران مصری و بریتانیایی و هم چنین عضو سندیکای خبرنگاران بین المللی است.
"شاهد علی العصر" سلسله برنامه هایی بود که به منظور بازخوانی، تحلیل و واکاوی حوادث و رویدادهای جهان عربی و اسلامی به نویسندگی و اجرای احمد منصور از شبکه الجزیره تولید و پخش گشت و از مشهورترین و ببیننده ترین برنامه های آن نیز بود.
در مجموعه حلقاتی از این برنامه منصور به گفتگو و بازخوانی تجربه ی فکری، سیاسی و اجرایی مرحوم دکتر حسن الترابی ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺳﻼﻣﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﻭ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮﺩﺍﻥ پرداخته است. ترابی ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۹۰ ﺍﯾﺪﺋﻮﻟﻮﮒ ﺍﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻭ ﺑﺎعمر ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﯼ ﻣﻨﺠﺮ شد. وی که رهبر اپوزسیون و ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰﺏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ بود که ﺩﺭ ﺳﻦ 84 ﺳﺎﻟﮕﯽ بدرود حیات گفت.
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎﺭ ﺳﻮﺩﺍﻧﯽ بود ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ. وﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻡتحصیل ﺩﺭ ﺳﻮﺭﺑﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﯽ ﻫﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩ. ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﺗﺎ 1989 ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻥ ﺍﺧﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪ.اﻟﺘﺮﺍﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺗﻼﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 93 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺘﺶ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺎﺭﻃﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﯾﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﯽ ﺑﻮﺩ.

هر کس که می خواهد اسباب شکست حزب اخوان المسلمین (و زوال دولت اخوانی) در مصر را بداند، بایسته است به برنامه "شاهد علی العصر" حلقه مرحوم دکتر حسن الترابی مراجعه نماید. اشتباهاتی که مرحوم ترابی در آن جا به نسبت جریان اسلام گرایان در سودان برشمرده اند، عین همان اشتباهاتی هستند که اخوانی ها در مصر بدان ها مبتلا گشته اند. از آن جمله؛
ـ فساد(اداری و مدیریتی) در سطح رهبران و چگونگی گزینش و انتخاب آن ها
ـ فقدان مکانیزم محاسبه(وارسی)و بازنگری(مراجعات)
ـ عدم عزل و کنار گذاشتن فاسدین و مجازات و کیفر مخطئین
ـ خلل و اشتباه در روش شناسی و شیوه تربیتی و آماده سازی اعضا و ارتقا و ترفیع آن ها
ـ فقدان نگره ای مشخص درباره ی قدرت و دولت و مفهوم حکومت و حکم، غیاب عنصر شورا (هم اندیشی و رایزنی)و الزامیت آن
ـ ترجیح و بزرگداشت مقلدان و محبان چشم و گوش بسته بر اهل نقد و نظر و کارشناسان و اهل معرفت
ـ باور، تکیه و اعتماد به نظامیان در دو برهه ی تاریخی (1954 و 2013)
همان هایی که فاجعه آفریدند کماکان در سطح رهبری و مدیریت کلان ابقا شدند همچنان که هیچ کس به محاسبه و وارسی آنانی که فاجعه ی سال های 1954 و1965را آفریدند؛ توجه و اعتنایی نکرد که در نتیجه آن هم رهبری جماعت اخوان(و بلکه دولت اخوانی) و هم جامعه را به سمت فاجعه ی 2013 سوق دادند. تا هم اکنون نیز همین افراد در سطح رهبری و مدیریت کلان اخوان نقش آفرینی می کنند گویی این که می خواهند آن را با خود به گور ببرند. و مسایلی این چنینی دیگر ....
توصیه میکنم که سلسله برنامه های "شاهد علی العصر" را نگاه کنید اگر می خواهید بدانید که هم اکنون در مصر چه چیزی در جریان است، چه که فهم(هر مساله و واقعیتی)، رکن رکین(معرفت و شناخت به نسبت آن) است و جهل و نادانی نخستین آفت آن می باشد. تمنا دارم سر خود را از زیر تل خاک بلند کرده و افق آینده را نظاره گر باشید، باشد که خداوند بدین وسیله این ابرهای تیره و شوم را از سپهر جامعه کنار زند که در غیر این صورت آینده به مراتب تیره تر و فاجعه بارتر خواهد بود. آیا پیامم را رساندم، بارخدایا تو گواه باش.

منبع؛ فیسبوک رسمی احمد منصور.

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار