مهاباد و شورای شهر تک نفره! | فراتاب
کد خبر: 11421
تاریخ انتشار: 14 شهریور 1399 - 00:43
تداوم بازداشت اعضای شورای شهر مهاباد

 فراتاب - گروه اجتماعی: بنا بە گزارش رسانه های مختلف باسپری شدن چند هفتە از بازداشت 5 تن از اعضای شورای شهر مهاباد نه تنها آنان آزاد نشده اند بلکه طی روزهای اخیر ششمین نفر نیز بازداشت شده و تحقیقات در موردآنها کماکان ادامەدارد و بە نظر می رسد نظر بە تداوم بازداشت ها در شهرداری مهاباد بە درازا بکشد. بدین ترتیب مهاباد در عمل به شورای شهری یک نفره تبدیل شده است!

بازداشت اعضای شورای شهر مهاباد یک هفتە پس از بازداشت هفت تن از کارمندان واحد شهر سازی شهرداری بە وقوع پیوست. کارمندان مذبور در محل کار خود و توسط یک ارگان امنیتی با حکم قضایی بازداشت شدە بودند و اتهام آنها از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد فساد مالی عنوان شدە است.
بنابە گزارش رسانەهای محلی: دادستان مهاباد از دستگیری 4تن دیگر نیز از کارمندان شهرداری و1 تن دیگر از اعضای شورا و 2 کارمند ادارە مسکن و شهر سازی و 1تن از کارمند فرمانداری مهاباد بە اتهام فساد مالی و ارتشاء خبر داد
کە در حال حاضر شمار کارکنان دستگیر شدە در شهرداری مهاباد بە 11 نفر رسیدە و علاوە بر آن 6عضو شورا نیز در همین رابطە دستگیر شدەاند و تحقیقات دراین زمینە همچنان ادامە دارد.
مصطفی احمدزادە عضو اقلیت شورای شهر مهاباد با اظهار تاسف از اتفاقات روی داده در مدیریت شهری مهاباد در این رابطە اعلام کرد:
«بر همگان مبرهن است کە قانون شکنی، شهر فروشی، بی انضباطی مالی،فقدان شایستە سالاری،رانتخواری، تضییع حقوق کارگران، فساد و .... سر بە آسمان ساییدە بود. این در حالی بود کە متاسفانە بە رغم تذکرات چندین بارە اینجانب.هیچ ارادەای برای اصلاح وضعیت و تغییر رویکرد ویرانگر حاکم بر مجموعە مدیریت شهری وجود نداشت.»
احمدزادە همچنین با انتقاد از رویکرد طیف اکثریت شورای شهر تصریح کرد: «باری اگر شفافیت، شایستە سالاری، نگاە انسانی بە شهر، سلامت اداری و پاکدستی غالب می شد، نە فرصت های پیشرفت و توسعە مهاباد در پیش از یک دهە از کف می‌رفت و نە سیمای شهر با طرح این موضوعات چنین مخدوش می شد.»
همچنین صلاح الدین خدیو فعال مدنی با اشاره به اینکه سرانجام تلخ شورای شهر مهاباد قابل پیش بینی بود نوشته است: «از سیزدە سال قبل کوشندگان مدنی و دلسوز شهر دربارە عواقب این رویە های مخرب هشدار می دادند. سال گذشتە نیز هنگام انتصاب شهردار فعلی مهاباد این هشدارها بە فریادی رسا دربارە نگرانی از آیندە شهر تبدیل شد اما شور بختانە ناشنیدە ماند اکنون فعالان مدنی سربلند و صادق الوعد شهرند و دستگاە قضایی هم اگر مسیرش را بر اساس موازین قانونی مقتدرانە بپیماید. با مواجهە ایجابی خود امیدواری فراوانی برانگیختە و در راستای باسازی اعتماد و اطمینان عمومی گامی استوار برداشتە است.»
اگرچه وضعیت پیش آمده برای اعضای شاخه اکثریت شورای شهر مهاباد آینده این شورا را با ابهام روبرو ساخته است و حتی احتمال انحلال این شورا نیز وجود دارد، با این حال اقشار مردم و فعالین مدنی و اجتماعی استقبال گرمی از برخورد با پدیده فساد مالی در شورا و شهرداری مهاباد به عمل آورده اند و تداوم این رویه برای برخورد با فساد در دیگر ارگان ها نیز به مطالبه ای عمومی تبدیل شده است.

گزارش از سلیمان رحمانی

 

نظرات
آخرین اخبار