با همه طرف های درگیر در سوریه تماس داشته ایم | فراتاب