کرمانشاە مستعد تبدیل بە قطب تولید پوشاک کشوری است! | فراتاب
کد خبر: 10417
تاریخ انتشار: 1 مهر 1398 - 11:00
حاتمی معاون استاندار کرمانشاە:
معاون استاندار در جمع تولید کنندگان صنعت پوشاک از تبدیل کرمانشاە بە قطب تولید پوشاک کشور و منطقە گفت

 فراتاب - گروه کرمانشاه: دکتر حاتمی در دیداری کە با فعالان صنعت پوشاک داشت گفت ظرفیت استان برای تبدیل بە برند ملی و منطقەای مشهود هست و وجود کارخانەها و تولیدی های پوشاک و پارچە هم گویای این واقعیت است کە ما میتوانیم برای توسعە و ارتقاء این صنعت برنامە ریزی کنیم و برهمین اساس بر ایجاد یک شهرک کارگاهی در زمینەی تولید پارچە و پوشاک مصر هستیم و از دستگاەهای مربوطە انتظار طرح و برنامەهای مشخصی داریم . وی خاطر نشان کرد کە صنعت پوشاک یک صنعت کاربرو پویاست و باتوجە بە اهمیت ایجاد اشتغال در استان میتواند زمینەی فراهم شدن مشاغلی در این طیف مشخص باشد. معاون استاندار همچنین عنوان کرد :از برنامەهای تشویقی و حمایتی ما این است کە اعتبارات خاصی برای تزریق بە این صنعت جلب کنیم و کرمانشاە را بە جمع قطب های مهم کشوری برسانیم و در همین رابطە سهیلات ارزانی بە مبلغ ٦۰میلیارد تومان برای حمایت از تولید کنندگان این حوزە اختصاص دادە ایم

نظرات
آخرین اخبار