شوراهای شهر و روستا | فراتاب
آخرین اخبار

شوراهای شهر و روستا

RSS
گزارشی از آخرین دیوار مهربانی ایران!
رامبد فرهودی مقدم
مدیریت شهری سنندج جهت نیل به اهداف شهر هوشمند نیازمند تشکیل مراکز مطالعاتی و برنامه ریزی وتوجه به همکاري بين نهادها و اعضاي شهر و امنیت و صیانت از داده های، مديريت و دسته بندی داده های آماری، پردازش داده ها توسط سازمان فناوری اطلاعات شهری می باشد
ویدیو
کیوسک
کتاب